Fluorowcowe związki krzemu – rozwinięcie

Kwas fluorokrzemowy nie daje się otrzymać w stanie czystym, już bowiem w zwykłej temperaturze ulega rozkładowi na czterofluorek krzemu i fluorowodór. Znany jest on jedynie w wodnych roztworach, co najwyżej 34%-owych, a także w postaci hydratu HafSiFc] 2H2O, który wydziela się ze stężonego roztworu po oziębieniu i tworzy bezbarwne kryształy topiące się w 19°C. Roztwory rozcieńczone kwasu fluorokrzemowego dają się destylować bez rozkładu.

IfSiFe] zachowuje sią jak kwas dwuzasadowy o tej samej mniej wiącej mocy, co kwas siarkowy. Sole jego, zwane fluorokrzemianami, są na ogół dobrze rozpuszczalne w wodzie. Dość trudno rozpuszczają sią sole litowców: K2[SiF6] — 0,12 g w 100 g wody, Na2[SiF6] — 0,65 g w 100 g wody w 17,5°C, szczególnie zaś trudno — fluorokrzemian barowy: 0,0268 g w 100 g wody. Fluorokrzemiany ogrzewane w stanie bezwodnym rozkładają sią na odpowiednie fluorki i SiF4, który w ten sposób może być otrzymany w stanie czystym.

Kwas fluorokrzemowy nawet w rozcieńczonych roztworach wywiera zabójcze działanie na różnego rodzaju drobnoustroje, stąd znajduje zastosowanie jako środek dezynfekcyjny (np. w browarnictwie).

Czterochlorek krzemu, SiCI4, ciążar cząst. 169,92, otrzymuje sią zwykle przez przepuszczanie gazowego chloru nad rozżarzoną mieszaniną piasku z koksem. W zwykłej temperaturze tworzy ciecz bezbarwną, ruchliwą, o ostrym, duszącym zapachu. Od czterochlorku węgla o analogicznym składzie różni sią przede wszystkim tym, że podobnie jak większość chlorków niemetali ulega całkowitej hydrolizie pod wpływem wody: SiCli + 2H20 = 4HC1 + SiO,,.

Na powstawaniu drobnych cząstek dwutlenku krzemu polega zastosowanie czterochlorku do wytwarzania zasłon dymnych. Zasłony te stają sią jeszcze gęstsze, gdy równocześnie odparowuje się amoniak, który z powstającym podczas hydrolizy HC1 tworzy stały chlorek amonowy.

Czterobromek, SiBr4, i czterojodek krzemu, SiJ4, otrzymać można metodami analogicznymi do otrzymywania czterochlorku. Ich zachowanie chemiczne odpowiada zachowaniu tego ostatniego. Znane są również i mieszane halogenki krzemu, jak SiF2Cl2, SiFaBr, SiClgBr itp.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

WordPress.