Poszczególne atomy krzemu

Poszczególne atomy krzemu w czworościanach tworzących pasma mogą być zastąpione przez atomy glinu. Wobec tego jednak, że jądro atomu Al, stojącego w układzie okresowym o jedno miejsce przed krzemem, ma ładunek dodatni mniejszy o jeden nabój elementarny, każda taka zamiana pociąga za sobą odpowiedni wzrost ujemnego ładunku pasma. W kryształach silimanitu, AljAlSiO.-,], stwierdzono budowę pasmową typu przedstawionego na rysunku 121, przy czym co drugi atom krzemu został zastąpiony atomem glinu.

Również i większe liczby łańcuchów łączyć się mogą z sobą w podobny sposób jak w pasmach, tworząc struktury w kształcie siatek płaskich o symetrii heksagonalnej (rys. 122) lub tetragonalnej (rys. 123). Stosunek liczby atomów tlenu do krzemu w takiej sieci wynosi 5:2. Z podobnych warstw mniój lub bardziej ściśle ze sobą połączonych, pomiędzy którymi wbudowane są warstwy zawierające inne składniki elektroujemne, zbudowane są: talk Mg2[Si/,Ojo] Mg(OH)2, serpentyn blaszkowy

MgafSi/Ao] (OH)2 3Mg(OH)2, kaolin Al2[SiOin] ' (OH)2 ‘ 2Al(OH)3. Budowa łyszczyków (mik) różni się od nich tym, że część atomów krzemu w sieci została zastąpiona przez atomy glinu, jak np. w muskowicie KAl2tAlSi3O10l (OH)2.

Gdy każdy z czterech atomów tlenu otaczających atom krzemu stanowi połączenie pomiędzy nim a takimże atomem sąsiednim, powstaje sieć przestrzenna, w której na 1 atom krzemu przypadają 2 atomy tlenu. Przechodzi się w ten sposób do struktury różnych odmian krzemionki krystalicznej, o których mowa była już w § 240. Jeżeli w takiej sieci przestrzennej część atomów krzemu zostanie zastąpiona atomami glinu, to dla zobojętnienia ujemnego ładunku sieci, wynikającego z takiej zamiany, muszą wejść do sieci w odpowiedniej liczbie jony dodatnie. Zrozumiałe staje się w ten sposób podobieństwo struktury krystalicznej nefelinu Na[AlSiQi] do heksagonalnego trydymitu. Podobnie przedstawia się też budowa skaleni, np. ortoklazu K[AlSi3OiS] oraz krzemianów z grupy zeolitów.

Dla wielu krzemianów udało się stwierdzić wyraźną zależność ich własności fizycznych, jak twardość, łupliwość, własności optyczne, od budowy wewnętrznej. Tak więc krzemiany o budowie warstwowej, przede wszystkim miki, wykazują doskonałą łupliwość w kierunku równoległym do tych warstw. Krzemiany natomiast o budowie łańcuchowej lub pasmowej zdradzają często łupliwość w kierunku pasm. W związku ze strukturą pasmową stoi też niekiedy i występowanie niektórych minerałów w postaci długich włókien, jak to ma miejsce przede wszystkim w azbestach. Minerały natomiast o budowie „grupowej” lub też o sieci przestrzennej wykazują zazwyczaj brak wyraźnych kierunków łupliwości.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

WordPress.