Związki międzymetaliczne cz. II

Nie uważa się ich jednak za rzeczywiste związki chemiczne, skład ich bowiem może być zmieniony, przy czym atomy jednego ze składników ulegają stopniowej wymianie na atomy drugiego. mieniami X wykazały, że mają one zazwyczaj taki sam układ atomów w sieci przestrzennej, jak i kryształy składnika głównego w stanie czystym. Atomy obce znajdują miejsce bądź to pomiędzy węzłami sieci przestrzennej kryształu, bądź też zastępują część atomów składnika głównego w samych węzłach. Schematycznie stosunki te przedstawia rysunek 132. Jeśli schemat a odpowiada czystemu metalowi, to pierwszy przypadek mieszaniny jednolitej byłby przedstawiony przez schemat b, drugi — przez schemat c. Oba te rodzaje mieszanin stałych rozróżnia się niekiedy jako roztwory stałe i kryształy mieszane. Rozmieszczenie obcych atomów wśród atomów składnika zasadniczego jest w obu przypadkach zupełnie nie uporządkowane. Gdy jednak skład kryształu mieszanego odpowiada prostym stosunkom stechiometrycznym, struktura iego, całkiem nie uporządkowana w temperaturze powstawania, może podczas powolnego oziębiania ulec w określonej temperaturze uporządkowaniu (rys. 132 d). Taki przypadek obserwuje się np. na stopie miedzi ze złotem, którego skład ilościowy odpowiada wzorowi Cu3Au. Stop ten, krzepnący w 960rC, ma w temperaturach powyżej 390°C układ atomów obu składników zupełnie przypadkowy. Poniżej tej temperatury struktura staje się uporządkowana: atomy złota tworzą regularną sieć sze- np. ciekły stop o zawartości 70°/« Ag jest w równowadze z kryształami o 55% tego metalu.

Zdolność do tworzenia mieszanin stałych o dowolnym składzie wykazują zazwyczaj dwa metale, należące do tej samej grupy układu okresowego, charakteryzujące się zbliżoną postacią krystaliczną i niezbyt różnymi promieniami atomów (por. § 100). Obok przytoczonych stopów Au-Ag należą tu również stopy dwuskładnikowe Sb-Bi, Co-lSii – 1 in.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

WordPress.