Metoda Stocka

Metale grupy I, użyte w postaci amalgamatów (stopów z rtęcią), łączą się z borowodorami, tworząc sole, np. Na2 B2He. Innego rodzaju sole powstają z równoczesnym wydzieleniem wodoru pod wpływem mocnych zasad: – 2M-OH + B2H6 = M2[B2H1(OH)2] + H2.

Większe znaczenie od tych soli posiadają tzw. borowodorki o wzorze ogólnym MR[BH4]„. Otrzymuje się je przez działanie alkilometalami na dwuborowodór w bezwodnym roztworze eterowym, np.:

– 3L102H5 + 2BaHe = 3LiBH4 + B(C2H5)3, lub też wodorkami na estry kwasu borowego: – 4NaH + B(OCH3)3 = NaBH4 + 3CH3ONa. wieloma wzglądami podobne do silanów (§ 238). Wykazują one jednak pewne osobliwości, nie spotykane w innych związkach wodorowych. Chociaż więc nie mają żadnego znaczenia praktycznego, są ciekawe z teoretycznego punktu widzenia.

Za pomocą destylacji frakcyjnej udało się wyodrębnić z pierwotnej mieszaniny gazowej następujące związki, których wzory i ważniejsze własności fizyczne podaje tablica 69. Obok tych lotnych borowodorów tworzą się też stałe związki bezpostaciowe o wzorze (BHj 5).v, dotychczas bliżej nie zbadane.

W metodzie Stocka otrzymuje się borowodory z bardzo małą wydajnością (najwyżej llfl/o). Znacznie korzystniejsze są następujące metody, prowadzące do powstawania przede wszystkim dwuborowodoru, BH0:

– 1) Przepuszczanie chlorku lub bromku borowego z wodorem niezbyt silnym strumieniem pod ciśnieniem 5—10 mm Hg przez rurkę, w której wytwarza się wyładowania elektryczne prądu zmiennego pod wysokim napięciem. Powstająca początkowo w myśl reakcji (I) bromopochodna:

– 2BBra -!-511,= B2HBBr + 5HBr (I) przekształca się następnie w borowodór z równoczesnym utworzeniem trójbromku:

– 0B2II5Br = 2BBr3 -j- 51311,. (II)

– 2) Działanie fluorku boru na wodorek litowy:

– 6 LiH -j- 2BFa = B2HG -f 6LiF . (III)

– 3) ' Reakcja borowodorku sodowego z fluorkiem boru: SaBH + 4BF3 = 3NaBF4 -f 2BaH6. (IV)

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

WordPress.