Reakcje analityczne wapnia, strontu i baru

Wobec dużego podobieństwa wapnia, strontu i baru wykrycie i ilościowe oznaczenie tych pierwiastków obok siebie nastręcza pewne trudności. Bardzo dobrze wapniowce dają się wykryć metodą analizy widmowej. Lotne związki wapnia barwią płomień krótkotrwale na kolor ce glastoczerwony, strontu — na intensywnie karminowy, wreszcie baru — na żółtozielony. To ostatnie zabarwienie utrzymuje się najdłużej.

W toku systematycznej analizy wapniowce oddziela się od innych pierwiastków metalicznych przez strącanie w postaci węglanów po> uprzednim wytrąceniu metali ciężkich siarkowodorem i siarczkiem amonowym (por. § 145). Do rozdzielenia wapniowców można wykorzystać niejednakową rozpuszczalność chlorków i azotanów w alkoholu. Obie wymienione sole wapniowe rozpuszczają się w alkoholu bezwodnym.

Z soli strontowych zaś jedynie chlorek rozpuszcza się w oB/o-owym alkoholu. Wreszcie z soli barowych żadna się w alkoholu nie rozpuszcza.

Bar można też oddzielić od pozostałych wapniowców strącając go w postaci chromianu, BaCrO Sól ta tworzy żółty osad, trudno rozpuszczalny w wodzie oraz w kwasie octowym, do którego dodano (w celu cofnięcia jego dysocjacji) octanu sodowego.

Ilościowo oznacza się bar przez strącenie w postaci siarczanu, węglanu lub chromianu. Dwie pierwsze spośród wymienionych soli stosuje się też do oznaczania strontu. Co się zaś tyczy wapnia, to obok rzadziej stosowanego strącania w postaci węglanu korzysta się z małej rozpuszczalności jego szczawianu, CaCsO/,. Sól ta powstaje po dodaniu szczawianu amonowego, (NHCjO,, do roztworu soli wapniowej jest to biały krystaliczny osad, prawie nierozpuszczalny w wodzie ani w roztworach słabych kwasów (np. octowego), łatwo natomiast rozpuszczalny w mocnych kwasach mineralnych. Odsączony, przemyty i wysuszony osad szczawianu wapniowego albo waży się jako taki, albo przez łagodne prażenie przeprowadza się go w węglan: CaC204 + ViOi = CaC03 -f- CO.

Silniejsze prażenie szczawianu prowadzi do powstawania tlenku wapniowego. Ten sposób również stosuje się do ilościowego oznaczania wapnia.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

WordPress.