Związki z fluorowcami

Bor tworzy ze wszystkimi fluorowcami związki typu BXą i B2Xv Ważniejsze własności fizyczne trójhalogenków podaje tablica 70. Trójhalogenki w stanie gazowym, nawet w temperaturach znacznie poniżej 0°, występują w postaci cząsteczek monomerycznych, mających kształt płaskiego trójkąta z atomami halogenu na narożach odległości B — X podane są w ostatniej kolumnie tablicy 70. Jako halogenki nie-

„mostkowe” H w cząsteczce BHg położone są po obu stronach płaszczyzny zajętej przez pozostałe atomy. W cząsteczce BSH9 atomy boru rozmieszczone są na narożach piramidy o podstawie kwadratowej (rys. 138). Każdy atom boru połączony jest wiązaniem kowalencyjnym z jednym atomem wodoru. Pozostałe 4 atomy H tworzą „mostki11 pomiędzy dwoma sąsiednimi atomami boru u podstawy piramidy, W cząsteczkach borowodorów wyższych występuje szkielet zbudowany z atomów boru, tworzący część powierzchni prawie regularnego dwudziesto- ścianu. Odległości B—B wynoszą 1,6—1,9 A. Spośród atomów wodoru jedne tworzą „mostki” pomiędzy sąsiednimi atomami boru, inne połączone są wiązaniami kowalencyjnymi z poszczególnymi atomami B. Przy tym grupy BH2 występują (poza dwuborowodorem) jedynie w szeregu B„Hn+6-

Wyjaśnienie charakteru wiązań między atom owych w borowodorach na podstawie teorii elektronowej napotyka na duże trudności, gdyż w związkach tych występuje „deficyt elektronów’, tj. ogólna liczba elektronów walencyjnych nie wystarcza do utworzenia odpowiedniej liczby wiązań kowalencyjnych. Spośród wielu koncepcji dawniejszych, wysuniętych dla ominięcia tych trudności, wymienić można następujące, odnoszące się w szczególności do struktury dwuborowodoru:

– 1) Możliwość istnienia wiązań jednoelektronowych (wzór A).

– 2) Struktura jonowa (Wiberg, wzór B), która tłumaczyłaby rzekomo kwasowy charakter związku. Oba te wzory są sprzeczne z doświadczalnie stwierdzonym położeniem „mostkowym” dwóch atomów wodoru.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

WordPress.