Litowce cz. II

Wszystkie litowce krystalizują w układzie regularnym. Ich struktura krystaliczna przedstawia się jako sieć sześcienna przestrzennie centrowana (rys. 127),

Read more »

Związki międzymetaliczne cz. III

Gdy oba składniki stopu, mieszające się z sobą w dowolnych stosunkach w fazie ciekłej, nie tworzą wcale kryształów mieszanych, krzywa krzepnięcia ma wygląd jeszcze inny (rys. 129 c). Podczas oziębiania ciekłego stopu takich składników, zawierającego jeden z nich w znacznym nadmiarze, pojawiają się w określonej temperaturze kryształy tego składnika. Na krzywej krzepnięcia temperatura początku krystalizacji zaznacza się punktem załamania K. W miarę postępu krystalizacji ciekły stop wzbogaca się w składnik drugi i temperatura krzepnięcia spada aż do chwili osiągnięcia przez fazę ciekłą składu mieszaniny eutektycznej (por. § 41). Od tej chwili (punkt L na wykresie) wydzielają się obok siebie kryształy obu składników i skład ciekłego stopu, a więc i temperatura krzepnięcia, pozostają stałe aż do całkowitego zestalenia (punkt M), po czym dopiero następuje dalsze oziębienie stopu już w stanie stałym.

Read more »

Cynowodór

Związek cyny z wodorem, SntLj, jest jeszcze trudniejszy do otrzymania niż analogiczny związek germanu. Powstaje on w małych ilościach obok wodoru podczas działania kwasem solnym na stop magne-

Read more »

Związki z fluorowcami

Bor tworzy ze wszystkimi fluorowcami związki typu BXą i B2Xv Ważniejsze własności fizyczne trójhalogenków podaje tablica 70. Trójhalogenki w stanie gazowym, nawet w temperaturach znacznie poniżej 0°, występują w postaci cząsteczek monomerycznych, mających kształt płaskiego trójkąta z atomami halogenu na narożach odległości B — X podane są w ostatniej kolumnie tablicy 70. Jako halogenki nie-

Read more »

Wodorosiarczyn i siarczek wapniowy

Przez wprowadzenie dwutlenku siarki do mleka wapiennego otrzymuje się wodorosiarczyn wapniowy: Ca(OH)2 + 2SG2 = Ca(HS03)a. Czteroprocentowy roztwór tej soli, zawierający ponadto pewną ilość wolnego kwasu siarkawego, stosowany jest do uwalniania celulozy z masy drzewnej od towarzyszących jej substancji ligninowych (celuloza siarczynowa).

Read more »

Węglan potasowy (potaż), KXÜ

Sól ta o ciężarze cząst. 138,21 jest jednym z głównych składników popiołu roślinnego, który jej właśnie zawdzięcza swoje zastosowanie do mycia i czyszczenia.

Read more »

Rozpuszczalność chlorków i azotanów sodowych i potasowych

Po zmieszaniu więc stężonych roztworów KCI i NaNO. na gorąco wydziela się NaCl, jako najtrudniej rozpuszczalny, i równowaga w wyżej podanej reakcji zostaje przesunięta na prawo. Po odsączeniu zaś osadu i oziębieniu roztworu krystalizuje azotan potasowy, co powoduje dalsze jeszcze przesunięcie stanu równowagi w tym samym kierunku.

Read more »

Związki miedzią

Jak wspomniano w § 323, miedź tworzy dwa szeregi związków: związki miedziawe z miedzią jednowartościową i miedziowe, w których występuje ona z wartościowością +2. Pierwsze z nich są na ogół mniej trwałe i zdradzają skłonność do utleniania się na związki miedziowe. Charakterystyczne dla związków miedziawych jest także przejście w odpowiednie związki miedziowe z wydzieleniem wolnej miedzi: 2Cu+–Cu + Cu2+.

Read more »

Występowanie i otrzymywanie miedzi cz. II

Związki miedzi działają zabójczo na organizmy niższe. Człowiek natomiast może pobrać dość znaczne ich ilości (do 100 mg Cu dziennie) bez widocznej szkody dla zdrowia. Większe ilości działają trująco.

Read more »

Własności ołowiu – kontynuacja

Następnie zamyka się dostęp powietrza i praży w dalszym ciągu. Produkty utlenienia reagują z nieutlenionym siarczkiem, dając dwutlenek siarki i wolny ołów w myśl równań (III) i (IV)z PbS + 2PbO = 3Pb -fS02, (III) PbS + PbSOá = 2 Pb + 2 SOa, (IY)

Read more »

Własności i zastosowania glinu cz. II

Ze wzglądu na duże powinowactwo do tlenu glin jest używany w metalurgii do wydzielania z tlenków niektórych metali, jak chrom, mangan, wanad, które nie mogą być otrzymane z użyciem węgla, gdyż łatwo tworzą węgliki. Metoda ta, wynaleziona przez Goldschmidta, nosi nazwę aluminotermii. Tlenek metalu miesza się ze sproszkowanym glinem i zapoczątkowuje reakcję za pomocą taśmy magnezowej. Wskutek dużej ilości ciepła, jaka się podczas reakcji wywiązuje, i wskutek braku produktów gazowych, które odprowadzałyby ciepło, mieszanina ogrzewa się do bardzo wysokiej temperatury i metal otrzymuje się w stanie stopionym. W podobny sposób reagują również tlenki żelaza z glinem: Fe203 + 2 Al = AlsOs – 2 Fe 200 kcal.

Read more »

Porcelana

Porcelana służy do wyrobu naczyń stołowych i laboratoryjnych oraz przedmiotów sztuki. Do tego ostatniego celu nadaje się szczególnie porcelana miękka, ze względu ną łatwość przyjmowania farb podglazurowych. Obok tego porcelana służy do wyrobu izolatorów elektrycznych.

Read more »

WordPress.