Wyroby z gliny

Zarobiona z wodą glina pęcznieje i przechodzi w miękką plastyczną masę, dającą się formować w najrozmaitsze kształty. Zdolność glin do pęcznienia i ich plastyczność zależy nie tyle od ich składu, ile od stopnia rozdrobnienia: im stopień ten jest większy, tym bardziej glina jest plastyczna. Po wysuszeniu poniżej 100cC glina staje się krucha, lecz pęcznieje znów pod wpływem wody i odzyskuje swą plastyczność. W wyższej temperaturze jednak, począwszy od 500—600°C, następuje odszczepienie wody chemicznie związanej i powstaje masa twarda, po- rowata, nie zmieniająca się pod działaniem wody. W temperaturze jeszcze wyższej 1400—1600°C mięknie ona i topi się następnie na lepką ciecz.

Read more »

Czterochlorek

W związkach z pierwiastkami o charakterze elektroujemnym german występuje jako pierwiastek dwu- i czterododatni. Związki pierwszego szeregu, zwane germanawymi, są znacznie mniej trwałe i łatwo przekształcają się w lepiej poznane związki germanowe.

Read more »

Związki z wodorem (silany)

W łuku elektrycznym krzem łączy się z wodorem bezpośrednio. Znacznie łatwiej otrzymać związki tych pierwiastków z krzemku magnezowego, powstającego podczas redukcji dwutlenku krzemu nadmiarem magnezu: Si02 + 4 Mg = Mg„Si + 2 MgO.

Read more »

Występowanie, własności i związki talu cz. II

Tal daje dwa szeregi związków: związki talawe, w których występuje z wartościowością +1, oraz talowe, wywodzące się od talu trójwartościowego. W przeciwieństwie do poprzednich pierwiastków III grupy, jego związki odpowiadające niższemu stopniowi utlenienia są znacznie trwalsze. Związki talowe działają wobec tego dość silnie utleniająco.

Read more »

Siarczan sodowy, Na.SO

Sól ta o ciężarze cząst, 142,05 występuje w przyrodzie jako minerał thenardyt oraz towarzyszący pokładom soli potasowych i magnezowych w postaci soli podwójnych, jak glauberyt Na2SO/, CaSO/„ astra- kanit Na2S04 MgSO 4H2O, lóweit Na2SO', MgSO/, 2,5H20, glazeryt Na2SO/, K2SO/, i in. Tworzy on produkt uboczny podczas fabrykacji kwasu solnego działaniem kwasu siarkowego na chlorek sodowy na gorąco (§ 121). Dawniej wytwarzano go w ten sposób w dużych ilościach jako produkt pośredni podczas fabrykacji sody metodą Leblanca. Obecnie otrzymuje się go również z ługów pokrystalicznych, po wydzieleniu chlorku potasowego (§ 314), zawierających NaCl i MgSO/,. Powstający przez reakcję wymienną:

Read more »

Wolne fluorowce

Dwuborowodór poddany działaniu wyładowań jarzeniowych w strumieniu obojętnego gazu, np. helu, daje inne borowodory, głównie B4H10, B5HflT i B5HU obok niewielkich ilości borowodorów wyższych.

Read more »

Otrzymywanie i własności – krzem cz. II

W stanie stosunkowo najczystszym otrzymuje się krzem przez redukcję fluorokrzemianu potasowego glinem użytym w nadmiarze: – 3KjSiF, i 4Al = 3Si -r OKF 4AIF8.

Read more »

Cynowodór cz. II

W zwykłej temperaturze cyna jest odporna na działanie czynników atmosferycznych i na powietrzu zachowuje swój połysk. Na gorąco utlenia się, przechodząc w dwutlenek. Chlor i brom działają na nią już na zimno, jod dopiero po podgrzaniu. W wyższej temperaturze łączy się też ona z siarką, selenem i tellurem oraz fosforem.

Read more »

Wodorek glinowy i glinowodorki

Wodorek glinowy (A1H:,)„ otrzymał Wiberg w 1942 r. przepuszczając wyładowania jarzeniowe przez mieszaninę trójmetyloglinu, Al(CH,h z wodorem. Powstaje on także w reakcji glinowodorku litowego 2 chlorkiem glinowym w bezwodnym roztworze eterowym: – 3LiA1H + A1C13 – 3Li01 + 4 A1H3 (T)

Read more »

Rozpuszczalność azotanu amonowego

Zależnie od temperatury, azotan amonowy występować może aż w 5 odmianach polimorficznych. Temperatury przemiany tych odmian są następujące: heksagonalna < 18 f->– «-rombowa > j)-rombowa

Read more »

Twardość wody – kontynuacja

Stosowany bywa też polimetafosforan sodowy (§ 194) albo przepuszczanie wody przez filtry zeolitowe lub permutytowe. Zeolity są to uwodnione glinokrzemiany naturalne, powstające jako pierwsze produkty wietrzenia glinokrzemianów bezwodnych. Należą tu m. in. minerały następujące: natrolit Na2[Al2Si30jo] 2H20, skolecyt Ca[Al2Si3Oio] 3H2Of analcym Na[AlSi206] H20, chabazyt Ca[AlSi206]2

Read more »

Amoniakalne roztwory wodorotlenku miedziowego

Wodorotlenek miedziowy rozpuszcza się bardzo łatwo w wodnych roztworach amoniaku. Otrzymane roztwory są intensywnie zabarwione na kolor szafirowoniebieski. Działanie amoniaku polega na powstawaniu nie hydroksomiedzianów, lecz zasady o zespolonym kationie cztero- amminomiedziowym, [Cu(NH3)/J2+. Przez odparowanie roztworu zasadę tę można też otrzymać w postaci hydratu [CuiNHgjOHj-j 3H20 tworzącego niebieskie kryształy, rozpływające się na powietrzu.

Read more »

WordPress.