Do czego używa się dużych ilości chlorku sodowego?

W stanie czystym NaCl nie jest higroskopijny. Znane powszechnie wilgnięcie soli kuchennej powoduje obecność niewielkich ilości zanieczyszczeń, przede wszystkim soli magnezowych. W temperaturze zwykłej krystalizuje z roztworu sól bezwodna w temperaturach niższych powstaje hydrat NaCl 2H2O, rozkładający się nieco powyżej 0°C.

Read more »

Rozpuszczalność azotanu srebrowego cz. II

W nadmiarze tiosiarczanu sodowego Ag2Si>0:i łatwo rozpuszcza się tworząc sole zespolone o różnym składzie. Kilka takich związków otrzymano też w stanie stałym. W roztworze powstają przeważnie zespolone aniony [AgfSOafe]3-. Na tworzeniu takich kompleksów polega rozpuszczanie się w roztworach tiosiarczanu sodowego licznych trudno rozpuszczalnych soli srebrowych, jak halogenki, cyjanek i in.

Read more »

Fluorek i chlorek miedziowy

Tworzenie się jonów amminomiedziowych jest bardzo charakterystyczne dla związków dwuwartościowej miedzi i pozwala wykryć w roztworze minimalne jej ilości, a to dzięki intensywnej barwie tych jonów.

Read more »

Różne metody otrzymywania srebra

Domieszki srebra, występujące w rudach miedzianych, dostają się do czarnej miedzi, a podczas jej rafinowania na drodze elektrolitycznej przechodzą wraz ze złotem do szlamu anodowego, skąd mogą być wyodrębnione.

Read more »

Otrzymywanie i własności metalu – cyna cz. II

Heksagonalna odmiana rozpuszcza się w dostrzegalnym stopniu w wodzie (w 20°C 0,4 g, w 100°C około 1 g GeOi w 100 g wody). Roztwór ma odczyn kwaśny, co dowodzi, że następuje powstawanie kwasu germanowego, H2GeC>3 lub Ge(OH)/„ bardzo słabego o stałej dysocjacji rzędu 10—9. Kwas ten jest znany jedynie w roztworze wodnym, dotychczas bowiem nie udało się otrzymać określonego związku dwutlenku germanu z wodą. Znane są natomiast sole, germaniany, wywodzące się od Ge02 jako bezwodnika, np. Li4Ge04 (ortogermanian), Na2Ge03 (meta- germanian), Na2Ge20-, (dwugermanian), Na2Ge409 (czterogermanian). Z roztworów krystalizują one zwykle w postaci hydratów.

Read more »

Reakcje analityczne związków cyny

Pod względem analitycznym cyna należy do grupy siarkowodorowej, gdyż zarówno jony Sn2+, jak i Sni+ tworzą osad z siarkowodorem w roztworze kwaśnym. W obrąbie tej grupy siarczki cyny tworzą wraz z siarczkami arsenu, antymonu i niektórych rzadziej spotykanych pierwiastków podgrupę tzw, siarczków kwasowych, rozpuszczalnych w żółtym siarczku amonowym z utworzeniem tiosoli. Spośród siarczków tej podgrupy siarczki cyny stosunkowo najłatwiej rozpuszczają sią w kwasie solnym. Sole cynowe dają się odróżnić od cyna wy ch po barwie siarczku oraz po braku własności redukujących.

Read more »

Trydymit

Również trydymit |3, oziębiony poniżej 870°C, bez takich mineralizatorów nie przechodzi od razu w kwarc P, lecz daje się oziębić znacznie poniżej tej temperatury, W 117°C następuje przemiana jego w trydymit a, należący do układu rombowego. Tę odmianę krzemionki, trwalszą w zwykłej temperaturze od trydymitu P, lecz nietrwałą względem kwarcu «, spotyka się w przyrodzie w zastygłej lawie niektórych wulkanów. Kryształy trydymitu a tworzą się też pod wpływem długotrwałego działania wysokiej temperatury w cegłach ogniotrwałych, którymi wyłożone są piece martenowskie.

Read more »

Akumulator ołowiany

Dwutlenek ołowiu odgrywa dużą rolę w tzw. akumulatorach ołowianych. Akumulatorami nazywa się rodzaj ogniw »galwanicznych, w których doprowadzona z zewnątrz energia elektryczna zostaje zamieniona na energię chemiczną, jednakże w ten sposób, iż może być pobrana z powrotem w postaci energii elektrycznej. Najczęściej stosowany akumulator ołowiany bezpośrednio po wyjściu z fabryki składa się z dwóch elektrod ołowianych, mających kształt grubych krat, których oka wypełnione są gąbczastym ołowiem. Jako elektrolit służy 25 — 30%-owy kwas siarkowy.

Read more »

Kwasy krzemowe

Stopiona krzemionka, oziębiona niezbyt wolno poniżej jej temperatury krzepnięcia, nie przechodzi w stan krystaliczny, lecz pozostaje cieczą coraz to bardziej ciągliwą, aż w końcu zastyga na masę przezroczystą, bezpostaciową, tzw. szkło kwarcowe,

Read more »

Rad, Ra

Ostatni pierwiastek z rodziny wapniowców, promieniotwórczy rad, 1. at. 88, ciężar at, 226,05, odkryty został przez małżonków Curie w końcu 1898 r. Jako jeden z produktów promieniotwórczego rozpadu uranu, towarzyszy on wszystkim rudom uranowym w ilości 3,4 IG-4 mg Ra na 1 g uranu. Pierwiastkiem macierzystym radu, z którego powstaje on bezpośrednio w przemianie jest jon (lo, 1. at. 90, ciężar at. 230, okres półtrwania 8,3 104 lat), będący izotopem toru.

Read more »

Eksploatowanie soli kamiennej

Pokłady soli kamiennej eksploatowane są zazwyczaj metodami górniczymi (słynne na cały świat kopalnie Wieliczki). W Anglii postępuje się w ten sposób, że sól kamienną rozpuszcza się przez doprowadzenie wody do jej pokładów, wypompowuje otrzymaną solankę na powierzchnię ziemi, a następnie poddaje odparowaniu. W ten sam sposób otrzymuje się też sól z solanek naturalnych (tężnie w Ciechocinku). W krajach południowych wydobywa się sól z wody morskiej (południowa Francja, Hiszpania, Kalifornia) lub z wody słonych jezior (ZSRR, okolice dolnej Wołgi), poddając ją odparowaniu pod wpływem ciepła promieni słonecznych w dużych płytkich lagunach.

Read more »

Krzemiany

Sole powstałe przez połączenie dwutlenku krzemu z tlenkami zasadowymi noszą ogólną nazwę krzemianów. Otrzymać je można przez stapianie SiOa z tlenkami odpowiednich metali lub też z solami tych metali z lotnymi kwasami, np. z węglanami (per. § 241). W przyrodzie spotyka się w stanie krystalicznym bardzo duże ilości krzemianów, przede wszystkim glinu, żelaza, wapnia, magnezu, sodu i potasu. Są one głównymi składnikami wszystkich skał wybuchowych. Stosunek ilościowy dwutlenku krzemu do tlenków zasadowych wykazuje w tych krzemianach wielką rozmaitość wzory ich wywodzą się nie tylko od najprostszych kwasów: orto-, metakrzemowego czy dwukrzemowego, lecz niejednokrotnie i od takich kwasów krzemowych, w których na jedną cząsteczkę wody przypada 3,4 i więcej cząsteczek SiOo (kwasy wielokrzemowe). Szczegółowe poznanie własności krzemianów naturalnych stanowi główną treść mineralogii.

Read more »

WordPress.